Reklamační řád

Délka záruční doby

Každému zboží začíná běžet záruční doba okamžikem prodeje / vystavením faktury. Její délku určuje občanský zákoník. Standardní záruční doba spotřebního zboží trvá 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním nebo nedbalostí, ponecháním dlouhodobému působení UV záření, nehodou, odřením, vystavením extrémním teplotám, působením rozpouštědel, kyselin, běžným opotřebením a protržením či jiném mechanickém poškození za běžného použití.

Záruční doba může být i kratší, a to v případech výslovně uvedených zákonem:

 • U věcí použitých může prodávající zkrátit v dohodě s vámi jako kupujícím záruční dobu, ne však méně než na 12 měsíců.

Záruční doba může být i delší než uvedených 24 měsíců; v tomto případě záleží na prodávajícím, zda prohlášením v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruční doby. Oprava, nebo úprava má záruční dobu tři měsíce, není-li sjednána, nebo zvláštními předpisy stanovena jinak.

Shrnuto:
 • Při nákupu každého zboží je délka záruční doby údajem, o který se nezapomeňte zajímat = většinou se jedná o standardní dobu dvaceti čtyř měsíců
 • Záruční doba začíná běžet okamžikem prodeje / vystavením faktury
 • Na vaši žádost je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list); umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat doklad o zakoupení věci obsahující nezbytné údaje
 • Nezbytnými údaji v záručním listu jsou jméno a příjmení, název nebo obchodní firma prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu
 • Po dobu záruční lhůty uchovávejte doklad o koupi

Kde uplatnit reklamaci?

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout a přepočítat úplnost dodávky (porovnat s dodacím listem), zjištěné nedostatky nahlásit do 3 dnů od jeho doručení.

Vadu zboží či služby je třeba reklamovat v záruční době a to nejlépe v místě nákupu. Neodkládejte reklamaci, nebojte se a reklamujte co nejdříve po zjištění vady.

Shrnuto:
 • Řešení spotřebitelského problému nenechme zastarat
 • Vadu zboží či služby reklamujte u prodávajícího či dodavatele bez zbytečného prodlení, tedy ihned, jakmile její výskyt zaznamenáte. Optimálně tak využijte záruční dobu, jejíž délku stanoví v České republice občanský zákoník (§ 620)

Co nezapomenout vzít s sebou / zaslat?

 1. Kopii účtenky (paragonu) / faktury o nákupu, ze které je zřejmé, kdy a kde jste zboží koupili
 2. Kopii záručního listu (jde-li o zboží dlouhodobé spotřeby), ze kterého je zřejmé, že reklamujete v záruční době
 3. Samotné zboží, které chcete reklamovat, a to v čistém stavu
 4. Řádně vyplněný reklamační formulář, kde je detailně popsána závada
 5. Reklamované zboží musí být precizně zabalené proti poškození při přepravě. Za škody vzniklé přepravou nenese prodejce žádnou odpovědnost

Adresa doručení reklamovaného zboží:
Medicine - ALVO, spol. s r.o. - reklamace
Sirákovice 20
582 82   GOLČŮV JENÍKOV

Kupní doklad (paragon) potvrzuje, že jste si určitého dne koupil/a za uvedenou cenu označené zboží. Tento doklad by měl obsahovat všechny údaje vyžadované právem, které jsou nezbytné k platnému uzavření kupní smlouvy podle občanského zákoníku. Doporučujeme všem svým klientům, aby kupní doklady od prodávajících vyžadovali, a aby si je uchovávali minimálně po celou délku záruční doby zakoupeného zboží či služby. Na vaši žádost musí být vydán doklad o prodeji zboží, není-li zákonem stanoveno jinak (viz § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění), kde se konkrétně říká: "Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodním jménem a IČO, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak."

Jak asertivně jednat s prodávajícím?

Dříve než jdete s pokaženou věcí k prodávajícímu, si uvědomte, že cílem vaší návštěvy není pohádat se s prodavačem, ale uplatnit reklamaci.

Předem tedy:

 • Udělejte vše pro to, aby vztek, lítost nebo zlost jste nechali pokud možno doma.
 • Předem si rozvažte, co podle charakteru závady bude žádat:
  1. Bezplatnou opravu výrobku (jedná-li se o vadu odstranitelnou)
  2. Výměnu zboží
  3. Vrácení peněz (odstoupit od kupní smlouvy lze pouze v případě, kdy vada brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady a vadu nelze odstranit; nebo pokud se třikrát zopakovala stejná odstranitelná vada u téhož zboží; anebo prodávající nevyřídil reklamaci v zákonem stanovené lhůtě maximálně 30 dnů a nedohodl si se spotřebitelem lhůtu delší)

V klidu si projděte znění paragrafů zákonů, které se týkají reklamace, případně se předem dobře seznamte s reklamačním řádem konkrétní provozovny - vyžádejte si reklamační řád k nahlédnutí (platný zákon však neukládá prodávajícímu, aby jeho provozovna měla písemně zpracovaný reklamační řád).

Shrnuto:
 • Smyslem uplatnění reklamace není pohádat se s prodavačem
 • Reklamační řád provozovny může pouze upřesňovat podmínky, za jakých bude reklamace vyřízena, nemůže však měnit literu zákona
 • Selže-li ústní vyjednávání a vy jako spotřebitel se nadále cítíte poškozen ve svých právech, můžete se obrátit na prodávajícího písemně (dopisem v obálce s dodejkou, dříve s "doručenkou")

Reklamační protokol

Vždy trvejte na vyhotovení písemného protokolu o reklamaci. V protokolu se uvede jméno a kontakt na spotřebitele, jméno firmy a adresa provozovny kde je reklamace uplatňována, které zboží a s jakou vadou reklamujete. Uvedeno bude také datum, kdy byla reklamace uplatněna. V protokolu se rovněž uvádí, které právo z odpovědnosti za vady požadujete (pokud se u zboží vyskytne vada neodstranitelná. V takovém případě je na vás, aby jste se rozhodl/a, chce-li výměnu za stejný typ zboží a nebo odstoupit od kupní smlouvy, tj. aby vám prodávající vrátil peníze). Prodávající převezme vadné zboží, vy obdrží jedno vyhotovení protokolu. Reklamací se běh záruční doby zastavuje; pokračovat bude od okamžiku, kdy budete povinen si věc znovu převzít.

Shrnuto:
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena
 • Jde-li o vadu odstranitelnou, která se vyskytla u zboží zakoupeného či vyrobeného před 1. lednem 2003, můžete se při reklamaci právem dožadovat opravy vady na náklady prodávajícího
 • Je-li vada u tohoto zboží neodstranitelná či se tatáž vada u téhož zboží opakuje a brání jeho řádnému užívání, právem žádejte výměnu vadného zboží za výrobek bez vady či odstupte od kupní smlouvy, tj. žádejte vrácení peněz. Která z uvedených variant bude využita, rozhodujete vy
 • Vyskytla-li se vada u zboží, zakoupeného vámi po 1. lednu 2003, po dobu prvních šesti měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího, a vy se můžete dožadovat výměny vadného zboží za bezvadné, či opravy výrobku. Mezi variantami rozhodujete opět vy
 • Není-li možná výměna věci nebo její oprava, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit; to však neplatí, pokud jste před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil

Lhůta k vyřízení reklamace

Pokud si lhůtu k vyřízení reklamace nedohodnete s prodávajícím jinak, platí třicetidenní lhůta stanovená zákonem. Uplyne-li tato lhůta bez zdárného výsledku, posuzuje se záležitost tak, jako by vadná věc byla neopravitelná.

Shrnuto:
 • Ohlídejte si, zdali prodávající / dodavatel splnil svou povinnost vyřídit reklamaci ve lhůtě stanovené zákonem, jejíž délku stanoví v České republice Zákon o ochraně spotřebitele (§ 19 odst. 3)
 • Nedočkáte-li se do stanoveného data žádné odpovědi, máte možnost se domáhat práva soudní cestou

Výměna zboží za zboží jiné

Prosím buďte maximálně obezřetní při výběru velikosti i typu míče, dbejte doporučení našich prodejců, kteří mají mnohaleté zkušenosti a znalosti. Především u osob s výškou postavy, která je poblíž přechodů pro určení správného průměru míče, je nejoptimálnější si dané velikosti míčů osobně vyzkoušet z důvodu individuální délky končetin. Vzhledem k charakteru našeho zboží není běžnou praxí míče měnit.

Budete-li však výměnu přesto vyžadovat, byť z důvodu vhodnější barevnosti míče pro začlenění nové pomůcky např. do interiéru domácnosti, můžeme tuto výměnu do 30ti dnů od data nákupu uskutečnit. Tato transakce však bude uskutečněna s 20% stornovacím poplatkem z původní ceny nákupu po ověření, že míč není mechanicky poškozen (propíchnut). Zboží nesmí jevit známky jakéhokoli opotřebení a musí být zpět zasláno (nebo osobně doručeno) po předchozí domluvě v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o jeho koupi. Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši kupující.

Aktuální pozice
Úvod » Naše firma » Reklamační řád
Tip - Hledání
Hledat kromě – NOT

Jestliže chcete, aby hledaný záznam neobsahoval určité slovo, zapište před něj znaménko mínus „-“.

Odkazy a informace

Hledání
Kontakty
Webový formulář
ICQ:Stav připojení 150-751-845
eMail:alvo@alvo.cz
GSM:+420 603 153 829

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0